Wielki Czwartek 2019 - droga cierpienia Pana Jezusa

Zacisze, 18 kwietnia 2019

Podobny obraz

Droga cierpienia Pana Jezusa w Wielki Czwartek

Wstęp

Zapraszasz nas dzisiaj Panie Jezu, abyśmy Tobie towarzyszyli na drodze męki, którą przebyłeś w Wielki Czwartek. W ten wieczór i noc rozpoczęło się Twoje cierpienie za zbawienie świata. Przyjąłeś je dobrowolnie, z miłości do nas, posłuszny woli Ojca. Dziękujemy Ci Panie, za Twoje cierpienie, mękę i śmierć na krzyżu. Dziękujemy Tobie za miłość do Boga i do nas.

Maryjo, przygotuj nas, abyśmy z miłością towarzyszyli Jezusowi w Jego wielkoczwartkowej drodze cierpienia.

 

Modlitwa w Ogrójcu 

Smutna jest moja dusza, aż do śmierci. Czuwajcie i módlcie się.

Do modlitwy w Ogrójcu Jezus zaprosił wybranych uczniów, których nazwał swymi przyjaciółmi. Modlitwa w obecności Jezusa miała uchronić ich przed pokusami. Miała ich przygotować na wydarzenia najbliższych dni, uczynić uczestnikami i świadkami Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Uczniowie za Jezusa chcieli walczyć na miecze, a nie potrafili zwalczyć dla Niego pokusy snu. Nie okazali Jezusowi posłuszeństwa. Nie potrafili zaprzeć się samych siebie i pójść za Nim. Uczniowie zadali Panu, który był w potrzebie, wielki ból, kiedy zlekceważyli Jego prośbę o modlitwę.

Panie Jezu, przepraszamy Ciebie za to, że nie chcemy się modlić. Unikamy modlitwy albo traktujemy ją jako ciężar. Przepraszamy za to, że nie jesteśmy Tobie posłuszni.

Maryjo, naucz nas modlić się i módl się za nami.

 

Zdrada Judasza 

Przyjacielu, po coś przyszedł? Mt 26, 50

Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego.

Jezus spodziewał się, że Judasz może Go zdradzić. O tym wspomniał w czasie Ostatniej Wieczerzy. Jednak sposób zdrady zranił Go, ponieważ Judasz wykorzystał pocałunek, znak miłości i przyjaźni, by wydać swojego Mistrza. Jezus nazwał Judasza - przyjacielem. Nie było w tym nic z szyderstwa, ani udawania. Nazywając go przyjacielem dał mu drogę powrotu do Siebie, by do tej przyjaźni mógł powrócić. Przyjacielem Jezusa jest się zawsze. Nie tylko zdrada ucznia była cierpieniem Jezusa, ale przede wszystkim to, że Judasz zrezygnował ze zbawienia, które było dla niego dostępne. Nie zwrócił się o pomoc do Jezusa, który chciał Go ratować.

Przepraszamy Panie Jezu, że zdradzamy Ciebie, że Tobie nie wierzymy i odtrącamy Twoją dłoń, która chce nas wyciągnąć z bagna grzechu.

Maryjo, wzbudzaj w nas pragnienia powrotu do Jezusa i zabiegania o Jego przyjaźń.

 

Pojmanie przez żołnierzy 

Skoro usłyszeli „Ja jestem”, cofnęli się i upadli na ziemię. J 18, 6

Życie Jezusa było zagrożone wielokrotnie, jednak nie mogli nic Mu uczynić bez Jego zezwolenia. Jeszcze kilka dni wcześniej żołnierze wysłani, by Go aresztować, wrócili mówiąc, że nie mogli Go pojmać, bo jeszcze nikt tak nie przemawiał, jak On. Także w Ogrójcu sytuacja jest w Jego rękach. To On mówi żołnierzom, co mają robić, przypominając, że mają Go pojmać. Na słowa „Ja Jestem” upadli przed Nim. Jednak Jezus nie chce, by ludzie oddawali Mu cześć bezwolnie albo z przymusu. On chce, by cześć i chwałę z miłością i wdzięcznością oddawali Mu ludzie wolni. Dlatego cierpieniem dla Jezusa musiał być fakt, że nie upadli przed Nim, jako Bogiem, Jego uczniowie, kiedy wyznał: Ja Jestem.

Panie Jezu, przepraszamy Cię, że tak rzadko adorujemy Ciebie, oddając cześć, jako Panu i Bogu.

Maryjo uwielbiaj w nas i z nami Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, który za nas oddał swoje życie.

 

Wobec Wysokiej Rady 

Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: „Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?” Jezus im odpowiedział: „Tak, Ja Nim jestem”. Mt 26, 63

W czasie publicznej działalności Jezusa wielu ludzi zastanawiało się: kim On jest. Sam Jezus nie udzielał jednoznacznej odpowiedzi. Nie ogłaszał publicznie, że jest oczekiwanym Mesjaszem. Świadczyć miały o Nim Jego czyny. Świadczyć miał o Nim Bóg Ojciec w sercach ludzi. Jednak do zatwardziałych serc nie przemawiały ani słowa, ani czyny, ani nawet cuda. Zaprzeczali faktom. Zatwardziałe serca nie wsłuchiwały się w głos Ojca w swoich sumieniach. W przeddzień swojej śmierci Jezus udziela jasnej odpowiedzi, kim jest. Ta odpowiedź stała się podstawą do ostatecznego Jego odrzucenia i wydania wyroku śmierci. Jezus cierpiał z powodu braku wiary i odrzucenia przez własny naród i jego przywódców.

Panie Jezu, przepraszamy Cię, że nie słuchamy głosu Boga, który nas wzywa do uznania Ciebie za Mesjasza i Syna Bożego. Zaprzeczamy cudom, które Ty dokonujesz w naszym życiu, i nie ufamy Tobie.

Maryjo, prosimy naucz nas przyjmować Jezusa za Pana i Zbawiciela.

 

Jezus pobity 

Jeden ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa. J 16, 22

Inni zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go i szydzili: „Prorokuj Mesjaszu, kto Cię uderzył”. Mt 26, 67-68

Za przyzwoleniem Wysokiej Rady służący i pracownicy pałacu arcykapłana chcąc przypodobać się swojemu pracodawcy okazali Jezusowi niczym nie uzasadnioną wrogość. Ktoś zainicjował, a reszta postępowała podobnie. Choć nie było wyraźnego polecenia wykazali nadgorliwość w nadziei, że będzie to dostrzeżone i wynagrodzone. Inni w tłumie czuli się zwolnieni z myślenia i postępowali niegodziwie wobec Niewinnego. Może wśród bijących byli tacy, którzy doznali wcześniej łask od Jezusa, jak uzdrowiony sługa arcykapłana, któremu Piotr odciął mu ucho. Niewdzięczność i nieuzasadniona agresja zwykłych ludzi przyczyniała się do cierpienia Jezusa.

Panie Jezu, przepraszamy Cię za nasze ataki na Ciebie i na kapłanów, choć doznajemy dobra od Ciebie i od Kościoła.

Maryjo, naucz nas postępować sprawiedliwie wobec bliźniego i nie ulegać naciskom tych, co namawiają do złego.

 

Zaparcie się Piotra 

Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. On zaś rzekł: Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Lecz Jezus odrzekł: Powiadam ci Piotrze, nie zapieje dziś kogut trzy razy, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz.

Szymon Piotr miał własny plan działania na wypadek, gdyby życie Jezusa było zagrożone. Nie słuchał ze zrozumieniem, co mówił Pan. Polecenie było jasne. Miał utwierdzać pozostałych uczniów w wierze. A on porzucił swoich braci i marzył o bohaterskich czynach bezużytecznych dla Boga i dla Kościoła, które udaremniłyby plan zbawienia świata. Kiedy wypowiedział swoje zamiary, usłyszał, że może mu być zabrana łaska wiary, o którą z mocą zabiegał u Boga Jezus. Nie uzbrojony w łaskę wiary zaprze się trzykrotnie swojego Mistrza. Nie uzbrojony w łaskę wiary nie będzie potrafił umacniać swoich braci w wierze. Jezus cierpiał z powodu braku posłuszeństwa i sprzeciwianie się planom Bożym przez Piotra, który miał umacniać Kościół.

Panie Jezu, przepraszamy Cię za brak posłuszeństwa i nie wsłuchiwanie się w Twój głos. Za to, że nie chcemy służyć Kościołowi, lecz chcemy zaspokajać własne zachcianki i egoistyczne pragnienia dla własnej chwały.

Maryjo, oddajemy się Tobie na wyłączną służbę Kościołowi.

 

Jezus w ciemnicy 

Z głębokości wołam do Ciebie Panie,

Panie, wysłuchaj głosu mego!

Nachyl swe ucho

na głos mego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach Panie,

Panie któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia,

aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu,

dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,

dusza moja oczekuje Pana.

Bardziej niż strażnicy poranka

niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska

u niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.

Ps 130 - pieśń stopni

Ostatnią noc Jezus spędził w ciemnicy. W więziennym lochu był ukryty przed światem, ale nie przed Bogiem. Do Ojca kierował krzyk swojej modlitwy. Odrzucony przez starszyznę i zwykłych ludzi, porzucony przez uczniów wstawiał się za swoim ludem, dla którego już nie było nadziei z powodu grzechów. Jezus wierzył, że tylko Bóg może uratować świat, jeśli pozwoli na Jego ofiarę życia. Bardziej niż strażnicy poranka Jezus pragnął jak najszybciej dokonać zbawienia każdego człowieka. Cierpieniem Jezusa było wydłużanie się oczekiwania na tę chwilę, kiedy będzie mógł wreszcie na krzyżu ofiarować z miłości swoje życie za nas.

Panie Jezu dziękujemy Ci za Twoją miłość, za zbawienie, które nam ofiarowałeś.

Maryjo naucz nas, odpowiadać miłością na miłość Jezusa. Naucz nas ofiarować nasze życie z miłości do Jezusa.

 

 

Przygotowanie rozważań: E. Myśliwiec