Droga Krzyżowa 2021

DROGA KRZYŻOWA 2021

"OJCZE NASZ" - BYĆ W TYM, CO NALEŻY DO NASZEGO OJCA

MĘKA PANA JEZUSA -1- Jezus w Ogrójcu (wizja bł. A. K. Emmerich) - YouTube

Wstęp:

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, ... a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?»

Panie Jezu, dla Ciebie od młodości sprawy Ojca były najważniejsze. Potem wyjaśniłeś, że Bóg jest Ojcem nas wszystkich. Zapraszasz nas do umiłowania Ojca, tak jak Ty Go miłujesz. W słowach modlitwy "Ojcze nasz", słowach miłości zawarłeś wszystko, co jest najważniejsze w życiu, o co mamy Ojca prosić. Te słowa Ty sam, pierwszy wprowadziłeś w czyn, wypełniłeś je, szczególnie w godzinie męki i śmierci na krzyżu. Panie Jezu, Ty nas dziś prowadzisz do umiłowania naszego Ojca w czasie drogi krzyżowej. Pozwól nam naśladować Ciebie.

1. Pan Jezus na śmierć skazany

Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»

Pan Jezus bał się tej śmierci, która miała na Niego przyjść, ale swoją ludzką wolę podporządkował woli Boga Ojca, który najlepiej wie, co jest dobre.

Adam i Ewa, przez swoje nieposłuszeństwo w raju skazali na śmierć samych siebie i wszystkich swoich potomków, także pewnych siebie arcykapłanów, i tłumy żądające ukrzyżowania, i przerażonych uczniów, i niezbyt zorientowanego Piłata...

Teraz Pan Jezus - Bóg, staje pośród tych wszystkich skazanych, też skazany na śmierć. Zniża się do losu skazańców, którzy czekają tylko na śmierć w swoim czasie, czekają na słuszną karę za swoje grzechy.

Pan Jezus przyjmuje wyrok, bo Ojciec, właśnie w taki szokujący sposób postanowił objawić nam swoją miłość, wszystkim wybaczyć i wybawić od śmierci.

Panie, uwielbiam Cię za Twoją niepojętą miłość do mnie.

2. Pan Jezus bierze krzyż na ramiona

Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: OJCZE NASZ, ...

Ten krzyż jest potrzebny Bogu dla naszego zbawienia. Pan Jezus sam będzie go dźwigał, będzie cierpiał za nas, abyśmy się stali tak jak On: dziećmi Boga, naszego Ojca. A my? Czy tylko będziemy stali obok i patrzyli, komentowali albo się nad Nim użalali? Czyż i nam nie potrzeba wziąć krzyża z ręki naszego Ojca, tak jak nasz Brat? Pan Jezus dostaje ciężki krzyż, my możemy tylko odrobinę dołożyć się do Jego trudu, bo dostajemy krzyże lekkie. Nasz Ojciec dobrze wie, czego nam potrzeba.

Panie Jezu, Ty wiesz, ile razy odrzucałem mój krzyż. Udziel mi łaski, abym przyjmował to, co Ojciec mi daje.

3. Pan Jezus upada po raz pierwszy

Ojcze nasz, KTÓRY JESTEŚ W NIEBIE, ...

Droga krzyżowa nie prowadzi do śmierci, prowadzi ostatecznie w ramiona Boga Ojca, który na nas czeka w niebie. Ojciec patrzy zatroskany, jeżeli upadamy z powodu grzechu i zatrzymujemy się, kiedy już nie chcemy dalej iść. Patrzmy na Pana Jezusa. On widzi cel bardzo dobrze i dlatego, kiedy upada pod ciężarem, natychmiast powstaje z ziemi, bierze krzyż i idzie dalej. Jeśli nam mówi, żebyśmy Go naśladowali, to także w takich chwilach upadków, które są nieuchronne. Musimy szybko powstawać, żeby za Nim nadążyć, żeby iść tuż za Nim. Jego bliskość daje nam siłę, wytrwanie...

Panie, nie pozwól abym został sam w drodze, z dala od Ciebie.

4. Pan Jezus spotyka swoją Matkę

... NIECH SIĘ ŚWIĘCI IMIĘ TWOJE! ...

Bóg nieraz skarżył się z bólem, że Jego Imię zostało splugawione wobec pogan, przez grzechy Jego narodu. Imię Ojca jest uświęcone w tych dzieciach, które się stają dla świata świadkami Jego świętości. Pierwszym, największym takim świadkiem i wzorem dla nas jest Maryja. Maryja, całym swoim życiem, mówiła Bogu: "niech mi się stanie według Twego słowa". Także teraz, kiedy Jej Syn dźwiga krzyż potrzebny dla naszego zbawienia, Ona dźwiga ten krzyż razem z Nim. Maryja, przez posłuszeństwo, przez zgodę na wszystko, co Bóg postanawia, korzy się przed Ojcem i rozsławia Jego święte Imię wobec wszystkich, którzy na Nią patrzą.

Maryjo, ukształtuj mnie na dziecko kochające Ojca.

5. Szymon Cyrenejczyk pomaga Panu Jezusowi nieść krzyż

... NIECH PRZYJDZIE KRÓLESTWO TWOJE ...

Kiedyż przyjdzie to Królestwo, o którym tyle nauczał Pan Jezus, że już jest blisko, przybliża się, a nawet mówił, że już jest "pośród was"? Król - Chrystus rzeczywiście już przyszedł, ale potrzeba jeszcze poddanych, którzy dobrowolnie uznają Jego władzę, będą Mu posłuszni bez przymusu. To paradoks, że Pan Jezus posługuje się najpierw pogańskimi żołnierzami, którzy poszukują pośród tłumu mężczyzn, Jego przyjaciół, gotowych usłużyć skazańcowi. Z powodu ich braku przymuszają ostatecznie do dźwigania krzyża przypadkowego przechodnia.

Pan Jezus jest Królem wszystkich i cierpliwie buduje Królestwo Boże, aby ostatecznie na Jego imię "zgięło się każde kolano". Flp 2

Panie Jezu, przyciągnij mnie do siebie, abym zgodził się służyć bez przymusu.

6. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

... NIECH TWOJA WOLA SPEŁNIA SIĘ NA ZIEMI ...

Weronika mężnie i z czułością służy Panu Jezusowi. Wypełnia w ten sposób wolę Ojca, wyrażoną w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Ewangelia ukazuje nam postać Józefa, dla którego wypełnianie woli Bożej stało się treścią życia. On z woli Boga stał się ojcem dla Jezusa - Syna Maryi, syna Bożego, stał się Jego wychowawcą i obrońcą. Pismo święte wymienia cztery sytuacje, kiedy nakazy Boga były wprost komunikowane Józefowi w czasie snu. Józef zgodził się z wolą Boga, która przekreślała wszystkie jego życiowe plany, która domagała się podejmowania decyzji i odpowiedzialności, zdecydowanych i odważnych działań, która była światłem prowadzącym wśród wątpliwości i ciemności. Poznaną wolę Ojca Józef zawsze wypełniał bez zwłoki, bez dyskusji, dokładnie. Równie wiernie przestrzegał i uczył przestrzegać przykazań zapisanych w Prawie Pańskim. "Józef, jako głowa rodziny, uczył Jezusa, by był poddany swoim rodzicom, zgodnie z przykazaniem Bożym. W ukryciu, w Nazarecie, w szkole Józefa, Jezus nauczył się wypełniać wolę Ojca." Patris corde, 3

Święty Józefie, wypraszaj mi łaskę posłuszeństwa słowu Ojca.

7. Pan Jezus upada po raz drugi

... niech Twoja wola spełnia się na ziemi, TAK JAK I W NIEBIE ...

Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną - żąda od człowieka Bóg w pierwszym przykazaniu i oczekuje, że będziemy Mu posłuszni. Nieposłuszeństwo jest ciężką winą. W niebie nie ma miejsca dla nieposłusznych, dlatego szatan został strącony na ziemię. Postępki takie jak Ewy, która wzgardziła Bożym poleceniem, dając wiarę innemu autorytetowi, albo Adama, który wzgardził Bożym poleceniem ulegając sugestii Ewy, zostają ukarane wygnaniem z raju i wieczną śmiercią. Wolę Ojca względem nas mamy rozeznawać i pełnić we wszystkich sytuacjach życia z pomocą modlitwy, słuchania Słowa Bożego, posłuszeństwa przełożonym i Kościołowi.

Panie, proszę o łaskę szukania Twojego prowadzenia i postępowania tylko za Tobą.

8. Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty

... CHLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO DAJ NAM DZISIAJ ...

Lament płaczących kobiet wyraża ich współczucie dla Pana Jezusa. Zapewne sądzą, że nic więcej nie mogą zrobić w zaistniałej sytuacji. Pan Jezus zatrzymuje się widząc ich bezradność i udziela pouczenia, daje Boży komentarz do tego, co się dzieje i wskazuje, co powinny zrobić. Niech z płaczem proszą Boga o odmianę serc swoich dzieci, o ich nawrócenie, dopóki jest czas. Jesteśmy bezradni wobec codziennie dziejących się wydarzeń, szukamy na własną rękę odpowiedzi, a tymczasem jedyną właściwą odpowiedź zna tylko On, jedyny Nauczyciel, który zna prawdę. On chce nas karmić codziennie swoim pouczającym Słowem, jak chlebem. O ten chleb potrzebny do wzrastania w łasce Boga powinniśmy codziennie zabiegać, prosić Ojca.

Ojcze, dawaj mi codziennie ten Chleb, którym jest sam Jezus Chrystus, w swoim Słowie, w swoim Ciele i w swojej Krwi.

9. Pan Jezus upada po raz trzeci

... I PRZEBACZ NAM NASZE WINY ...

Nawracajcie się!, wołał Jan Chrzciciel i został z powodu tego nawoływania zabity; nawracajcie się, wzywał Pan Jezus i prowadzą Go właśnie na miejsce straceń, także z powodu uporczywości tego wzywania. Nie chcemy się nawracać, zmieniać naszego sposobu życia, porzucać grzesznych przyzwyczajeń, myślimy, że nie ma takiej potrzeby, że to wezwanie nas nie dotyczy, że to jest do tych złych, do celników i innych... To wielki dramat człowieka, jeśli nie chce dostrzec własnego upadku, bo mu w tym upadku dobrze, co więcej, często uważa przewrotnie, że już tyle dobrego osiągnął, nawet zasłużył sobie na niebo...

Panie, stawiaj mi zawsze mój grzech przed oczyma, uwolnij od ślepoty i złej woli, abym się do Ciebie nawracał: Panie Jezu, przebacz mi moje winy.

10. Pan Jezus z szat obnażony

... i przebacz nam nasze winy, JAK I MY PRZEBACZAMY TYM, KTÓRZY PRZECIW NAM ZAWINILI ...

Pan Jezus przebacza tym, którzy Go z premedytacją zabijają, więcej nawet - chcą jeszcze Go poniżyć, zohydzić w oczach ludzi. Jakby w odpowiedzi na tę rosnącą nieprawość Pan Jezus okazuje jeszcze większe miłosierdzie -"więcej niż przebacza", On usprawiedliwia swoich oprawców przed Ojcem: «Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». Trudno jest tak przebaczać, to ponad miarę człowieka. Tutaj potrzebna jest miara Boga. Przebaczę, bo tak chce mój Ojciec. Przebaczę, bo w ten sposób stanę się podobnym do Pana Jezusa. Przebaczę, bo Ojciec mi tak wiele przebaczył.

Panie Jezu, udziel mi łaski przebaczania winowajcom bez względu na ich postawę; udziel mi łaski przebaczania winowajcom ze względu na pragnienie dostąpienia Twojego miłosierdzia.

11. Pan Jezus przybity do krzyża

... I NIE DOPUŚĆ, ABYŚMY ULEGLI POKUSIE ...

"Zejdź z krzyża". Pan Jezus jest kuszony przez ludzi, żeby uczynił to, czego oni się domagają, a nie to, czego oczekuje Ojciec. Pokusa podpowiada, tak nam się zawsze wydaje, dobre dla nas rozwiązanie problemu. Dlatego często, pod presją trudności, ulegamy jej mirażom, idziemy we wskazanym kierunku, często nawet nie zauważając, że właśnie porzuciliśmy Boga i Jego drogę. Pan Jezus w chwili pokusy, ciężkiej próby, kiedy jest coraz słabszy, gdy zmaga się z długotrwałym, wciąż narastającym cierpieniem: fizycznym i psychicznym, i duchowym - - modli się. Zwraca się do Ojca słowami psalmu. Potrzebuje uchwycić się Jego ręki, potrzebuje Jego wsparcia w chwilach ciemności.. I otrzymuje pomoc i nie ulega...

Ojcze, daj mi łaskę modlitwy i wytrwałości w chwilach pokus, abym nie odchodził od Ciebie.

12. Pan Jezus umiera na krzyżu

.... ALE NAS ZACHOWAJ OD ZŁEGO !

Taka jest wola Ojca, aby nas zachować dla siebie, odzyskać spod władzy złego ducha. Pan Jezus po to przyszedł i dopełnia tego dzieła na krzyżu. Zbawia nas od złego. Czy jednak my pragniemy wrócić do naszego Ojca, czy chcemy Go kochać? Jeśli tak, mówmy Mu o tym codziennie, codziennie wyrzekajmy się złego, stojąc pod krzyżem Pana Jezusa prośmy o łaskę miłosierdzia. Na pewno ją otrzymamy. Jest łaską Ojca dla uczniów Jego Syna - Matka, Maryja, Niewiasta, która, jak obiecał, zmiażdży głowę węża. Jest łaską Matka - Kościół, gdzie Pan Jezus karmi nas swoim Ciałem i Krwią, na życie wieczne.

Maryjo, pragnę wziąć Cię do siebie - jak Józef w Nazarecie, jak Jan pod krzyżem.

13. Ciało Pana Jezusa zdjęte z krzyża

Pod wieczór już... przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł. Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi. Ten kupił płótno i zdjął Jezusa z krzyża,...

Józef z Arymatei prosi Piłata o najcenniejszy dar: o Ciało Pana Jezusa i otrzymuje Go. To nasz Ojciec posyła go do osamotnionej Matki, aby stanął przy Niej i zatroszczył się o Jego zabitego Syna.

Postępuje podobnie, jak wtedy, gdy postawił przy Maryi Józefa, Jej oblubieńca, aby stał się dla Jezusa ojcem na ziemi, aby zatroszczył się o nowonarodzonego Syna.

Józef działa natychmiast, odważnie i zdecydowanie, ma zaledwie dwie godziny czasu, aby zdążyć ze wszystkim przed nadchodzącym szabatem.

Podobnie jak kiedyś ojciec Jezusa, gdy w nocy pospiesznie wziął Matkę i Syna w nagłą podróż, kiedy wyruszył natychmiast, bez wahania, by zdążyć przed nadchodzącymi siepaczami Heroda.

Teraz Józef z Arymatei, razem z Maryją i Janem adoruje Pana zdjętego z krzyża...

Panie Jezu, dziękuję Ci, że mogę codziennie adorować Twoje umęczone ciało, które zostawiłeś także dla mnie na znak Twojej miłości.

14. Ciało Pana Jezusa złożone do grobu

Józef zabrał ciało Jezusa, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł.

Józef z Arymatei bierze Ciało Pana Jezusa do siebie, na swoją ziemię, do swojego nowego grobu. Zostaje pociągnięty przez Ducha Świętego do spraw Ojca niebieskiego. Pełni niejako rolę ojca w zastępstwie za zmarłego już Józefa, oblubieńca, służąc Matce i Synowi w dniu pogrzebu. Razem z Synem bierze także Matkę do swojego życia. Duch Święty prowadzi swoje dzieło i gromadzi Bogu Ojcu dzieci, wyzwalając je z lęku i prowadząc pod prąd ludzkich względów. Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki - usłyszał kiedyś Józef; nie bój się wziąć do siebie twojej Matki, słyszy dziś każdy i każda z nas.

Święty Józefie, uproś mi łaskę nawrócenia do Ojca w niebie.